ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಹರಪನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ; ಬಿಎಸ್ ವೈ
ಜನತಾ ವಾಣಿ 02-09-2015, ಪುಟ 8-2

ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಹರಪನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ; ಬಿಎಸ್ ವೈ

ಜನತಾ ವಾಣಿ 02-09-2015, ಪುಟ 8-2
ಜನತಾ ವಾಣಿ 02-09-2015, ಪುಟ 8-2

Leave a Reply