‘ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಸಿಎಂ ಹೊದ ಕಡೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ’
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 11-4-2017 , ಪುಟ 5

‘ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಸಿಎಂ ಹೊದ ಕಡೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ’

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 11-4-2017 , ಪುಟ 5

Leave a Reply