ರೈತರ ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ:  ಬಿಎಸ್ ವೈ
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 20702019 , ಪುಟ 7

ರೈತರ ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ: ಬಿಎಸ್ ವೈ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 20-7-2019 , ಪುಟ 7

Leave a Reply