ರೈತರ ಬೆಳೆಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೆಲೆ ಸಿಗಬೇಕು: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 9-10-2018 , ಪುಟ 9

ರೈತರ ಬೆಳೆಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೆಲೆ ಸಿಗಬೇಕು: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 9-10-2018 , ಪುಟ 9

Leave a Reply