ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಶೋಕಿ ಬಿಟ್ಟು, ಮಳೆ ಅನಾಹುತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿ

ವಿಶ್ವವಾಣಿ 17-8-2017 , ಪುಟ 11