ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗೆದ್ದ ಮರುಕ್ಷಣ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪತನ ನಿಶ್ಚಿತ
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 31-10-2018 , ಪುಟ 5

ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗೆದ್ದ ಮರುಕ್ಷಣ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪತನ ನಿಶ್ಚಿತ

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 31-10-2018 , ಪುಟ 5

Leave a Reply