ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಬಿಎಸ್ವೈ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ
ಪ್ರಜಾ ಪ್ರಗತಿ 15-04-2016 , ಪುಟ 3

ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಬಿಎಸ್ವೈ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ

ಪ್ರಜಾ ಪ್ರಗತಿ 15-04-2016 ,  ಪುಟ  3
ಪ್ರಜಾ ಪ್ರಗತಿ 15-04-2016 , ಪುಟ 3

Leave a Reply