ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಘಲಕ್ ದರ್ಬಾರ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಲೇವಡಿ
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 23-02-2015, ಪುಟ 11

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಘಲಕ್ ದರ್ಬಾರ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಲೇವಡಿ

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 23-02-2015, ಪುಟ 11
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 23-02-2015, ಪುಟ 11

Leave a Reply