ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವುದು ಸಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಶೆಟ್ಟರ್ ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ: ಬಿಎಸ್ ವೈ ಗುಟುರು

ಉದಯವಾಣಿ 09-11-2012, ಪುಟ 7