ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿನಾಗುತ್ತೇನೋ ಹೊರತು ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಯಾವ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ: ಬಿ. ಎಸ್. ಯಡ್ಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಕನ್ನಡಪ್ರಭ 29-09-2012, ಪುಟ 1

ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿನಾಗುತ್ತೇನೋ ಹೊರತು ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಯಾವ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ: ಬಿ. ಎಸ್. ಯಡ್ಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಕನ್ನಡಪ್ರಭ 29-09-2012, ಪುಟ 1

Leave a Reply