ಪ್ರಿಸ್ಟೀನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಛೇರ್ಮನ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾ|| ಎಚ್ ಎಂ ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ

ಪ್ರಿಸ್ಟೀನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಛೇರ್ಮನ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾ|| ಎಚ್ ಎಂ ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ

Leave a Reply