ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಜಾರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ : ಸಿಎಂ
ಸಂಜೆ ವಾಣಿ 18-10-2019 , ಪುಟ 8

ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಜಾರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ : ಸಿಎಂ

 

ಸಂಜೆ ವಾಣಿ 18-10-2019 , ಪುಟ 8

 

 

Leave a Reply