‘ಪ್ರಭಾವಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ನಾನೇನುಂತ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ’
ಉದಯವಾಣಿ 05-04-2012, ಪುಟ 1

‘ಪ್ರಭಾವಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ನಾನೇನುಂತ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ’

ಉದಯವಾಣಿ 05-04-2012, ಪುಟ 1

Leave a Reply