‘ಪ್ರವಾಸಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲಿ’
ಪ್ರಜಾ ವಾಣಿ 26-2-2018 , ಪುಟ 3 3

‘ಪ್ರವಾಸಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲಿ’

ಪ್ರಜಾ ವಾಣಿ 26-2-2018 , ಪುಟ 3 3

Leave a Reply