ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಬಿಜೆಪಿ ಸಾಧನೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 4-9-2018 , ಪುಟ 7

ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಬಿಜೆಪಿ ಸಾಧನೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 4-9-2018 , ಪುಟ 7

Leave a Reply