ಪ್ರತೀ ಮತಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.70-80 ಮತ ಹಾಕಿಸಿ
ಉದಯವಾಣಿ 2-3-2019 , ಪುಟ 4

ಪ್ರತೀ ಮತಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.70-80 ಮತ ಹಾಕಿಸಿ

ಉದಯವಾಣಿ 2-3-2019 , ಪುಟ 4

Leave a Reply