ಪ್ರಸಾದ್ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ, ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿರಿ: ಬಿಎಸ್ ವೈ
ಆಂದೋಲನ 6-4-2017 , ಪುಟ 5

ಪ್ರಸಾದ್ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ, ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿರಿ: ಬಿಎಸ್ ವೈ

ಆಂದೋಲನ 6-4-2017 , ಪುಟ 5

Leave a Reply