ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂದಿಸದಿದ್ದರೆ 20ರಿಂದ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 15-10-2015, ಪುಟ 16

ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂದಿಸದಿದ್ದರೆ 20ರಿಂದ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 15-10-2015, ಪುಟ 16
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 15-10-2015, ಪುಟ 16

Leave a Reply