ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 20-7-2017 , ಪುಟ 8

ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 20-7-2017 , ಪುಟ 8

Leave a Reply