ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶಾಂತಿನಗರದ ಮಳೆಹಾನಿಯ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಮನೆಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಅಕ್ಕಿ ವಿತರಣೆ

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶಾಂತಿನಗರದ ಮಳೆಹಾನಿಯ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಮನೆಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಅಕ್ಕಿ ವಿತರಣೆ

Leave a Reply