ಪ್ರಧಾನಿ ಟೀಕಿಸಲು ಸಿಎಂಗೆ ನೈತಿಕತೆಯಿಲ್ಲ
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 28-11-2017 , ಪುಟ 7

ಪ್ರಧಾನಿ ಟೀಕಿಸಲು ಸಿಎಂಗೆ ನೈತಿಕತೆಯಿಲ್ಲ

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 28-11-2017 , ಪುಟ 7

Leave a Reply