ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ದ ಪ್ರಕಾಶ ರೈ ಟೀಕೆ ಸರಿಯಲ್ಲ
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ಕರ್ನಾಟಕ 4-10-2017 , ಪುಟ 12

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ದ ಪ್ರಕಾಶ ರೈ ಟೀಕೆ ಸರಿಯಲ್ಲ

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 4-10-2017 , ಪುಟ 12

Leave a Reply