ಫಲಿಸದ ಸಿದ್ದು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಪ್ರಯಾಸದ ಗೆಲುವು

ಫಲಿಸದ ಸಿದ್ದು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಪ್ರಯಾಸದ ಗೆಲುವು

ES 25-8-2014 Page 3
ಈ ಸಂಜೆ 25-08-2014, ಪುಟ 3

Leave a Reply