‘ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಹಕ್ಕುಪತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವೆ’
ಪ್ರಜಾ ವಾಣಿ 24-6-2017 , ಪುಟ 3

‘ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಹಕ್ಕುಪತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವೆ’

ಪ್ರಜಾ ವಾಣಿ 24-6-2017 , ಪುಟ 3

Leave a Reply