ಪರಿಮಳ ನಾಗಪ್ಪ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆನೆ ಬಲ
ಹೊಸದಿಗಂತ 17-3-2017 ,ಪುಟ 11

ಪರಿಮಳ ನಾಗಪ್ಪ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆನೆ ಬಲ

ಹೊಸದಿಗಂತ 17-3-2017 ,ಪುಟ 11

Leave a Reply