ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸೋಲಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 04-03-2014, ಪುಟ 12

ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸೋಲಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 04-03-2014, ಪುಟ 12
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 04-03-2014, ಪುಟ 12

Leave a Reply