ಪಂ. ದೀನದಯಾಳ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ ಜನ್ಮ ಶತಾಬ್ದಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಚುಟುಕು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಚಾಲನೆ

ಪಂ. ದೀನದಯಾಳ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ ಜನ್ಮ ಶತಾಬ್ದಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಚುಟುಕು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಚಾಲನೆ

Leave a Reply