ಪಕ್ಷದ ತತ್ವಸಿದ್ಧಾಂತ ಒಪ್ಪಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ
ಪ್ರಜಾ ಪ್ರಗತಿ 24-12-2015 ಪುಟ 6

ಪಕ್ಷದ ತತ್ವಸಿದ್ಧಾಂತ ಒಪ್ಪಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ

ಪ್ರಜಾ ಪ್ರಗತಿ 24-12-2015 ಪುಟ 6
ಪ್ರಜಾ ಪ್ರಗತಿ 24-12-2015, ಪುಟ 6

Leave a Reply