ಪಕ್ಷದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರಕೋಷ್ಠ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಮತ್ತು ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಹಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಪಕ್ಷದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರಕೋಷ್ಠ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಮತ್ತು ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಹಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಉದ್ಘಾಟನೆ

Leave a Reply