ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಡ್ಯ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲರೆ ಗ್ರಾಮಪ೦ಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತಯಾಚನೆ

ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಡ್ಯ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲರೆ ಗ್ರಾಮಪ೦ಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತಯಾಚನೆ

Leave a Reply