ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶ್ರೀ ನಿರ೦ಜನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೊ೦ದಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಬೇಗೂರು ಮೊದಲಾದ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ