ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ ವೈ ಹಿಡಿತ ಬಿಗಿ
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 10-05-2016 , ಪುಟ 8

ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ ವೈ ಹಿಡಿತ ಬಿಗಿ

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 10-05-2016 ,  ಪುಟ  8
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 10-05-2016 , ಪುಟ 8

Leave a Reply