ಪಾಕ್ ಪರ ಕೈ ಮೃದು ಧೋರಣೆ ಏಕೆ ? ಗುಲಾಂನಬಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಬಿಎಸ್ ವೈ ಪ್ರಶ್ನೆ
ವಿಶ್ವವಾಣಿ 19-11-2016 , ಪುಟ 8

ಪಾಕ್ ಪರ ಕೈ ಮೃದು ಧೋರಣೆ ಏಕೆ ? ಗುಲಾಂನಬಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಬಿಎಸ್ ವೈ ಪ್ರಶ್ನೆ

ವಿಶ್ವವಾಣಿ 19-11-2016 , ಪುಟ 8
ವಿಶ್ವವಾಣಿ 19-11-2016 , ಪುಟ 8

Leave a Reply