ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ದ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಫಲಿಸಲ್ಲ
ವಿಜಯವಾಣಿ 1-12-2019 , ಪುಟ 2

ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ದ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಫಲಿಸಲ್ಲ

ವಿಜಯವಾಣಿ 1-12-2019 , ಪುಟ 2

Leave a Reply