‘ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಬದುಕುವ ಗುರಿ ನಮ್ಮದಾಗಬೇಕು’
ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ 17-10-2012, ಪುಟ 5

‘ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಬದುಕುವ ಗುರಿ ನಮ್ಮದಾಗಬೇಕು’

ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ 17-10-2012, ಪುಟ 5

Leave a Reply