ಓಲಾ’ ಊಬರ್ ಚಾಲಕರ ಸಮಸ್ಯೆ ಈಡೇರಿಸಲು ಕ್ರಮ: ಬಿಎಸ್ ವೈ

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ , ಪುಟ 3