ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡುವಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಎಡವಿದೆ: ಬಿಎಸ್ ವೈ
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ , ಪುಟ 6

ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡುವಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಎಡವಿದೆ: ಬಿಎಸ್ ವೈ

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ,  ಪುಟ 6
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ , ಪುಟ 6

Leave a Reply