‘ದೇಶದ ಕೌಶಲ್ಯಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಿಲ್ಲ’ : ಸಿಎಂ
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 25-9-2019 ,ಪುಟ 3

‘ದೇಶದ ಕೌಶಲ್ಯಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಿಲ್ಲ’ : ಸಿಎಂ

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 25-9-2019 ,ಪುಟ 3

Leave a Reply