ನೂತನ ಚುನಾವಣಾ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳಾಗಿ ನಿಯುಕ್ತರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜಾವ್ಡೇಕರ್ ಹಾಗು ಶ್ರೀ ಪೀಯೂಶ್ ಗೋಯೆಲ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ

ನೂತನ ಚುನಾವಣಾ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳಾಗಿ ನಿಯುಕ್ತರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜಾವ್ಡೇಕರ್ ಹಾಗು ಶ್ರೀ ಪೀಯೂಶ್ ಗೋಯೆಲ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ

Leave a Reply