ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ವಿಳಂಬ ಬೇಡ :ಸಿ.ಎಂಗೆ ಮನವಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ 26-9-20019 , ಪುಟ 2

ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ವಿಳಂಬ ಬೇಡ :ಸಿ.ಎಂಗೆ ಮನವಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ 26-9-20019 , ಪುಟ 2

Leave a Reply