‘ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಸ್ಪಂದನೆ ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಸಂಘಟನೆ’
ವಿಜಯವಾಣಿ 16-6-2017 , ಪುಟ 9 1

‘ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಸ್ಪಂದನೆ ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಸಂಘಟನೆ’

ವಿಜಯವಾಣಿ 16-6-2017 , ಪುಟ 9 1

Leave a Reply