ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 25-12-2015, ಪುಟ 10

ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 25-12-2015, ಪುಟ 10
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 25-12-2015, ಪುಟ 10

Leave a Reply