ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸರಕಾರವನ್ನು ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ ರೈತ ಚೈತನ್ಯ ಯಾತ್ರೆ
ಪ್ರಜಾಪ್ರಗತಿ 02-09-2015, ಪುಟ 4

ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸರಕಾರವನ್ನು ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ ರೈತ ಚೈತನ್ಯ ಯಾತ್ರೆ

ಪ್ರಜಾಪ್ರಗತಿ  02-09-2015, ಪುಟ 4
ಪ್ರಜಾಪ್ರಗತಿ 02-09-2015, ಪುಟ 4

Leave a Reply