ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಡೆಯಬಹುದು, ಆದರೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ!
ವಿಶ್ವವಾಣಿ 25-7-2019 , ಪುಟ 5

ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಡೆಯಬಹುದು, ಆದರೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ!

ವಿಶ್ವವಾಣಿ 25-7-2019 , ಪುಟ 5

Leave a Reply