ನೆರೆಯಿಂದ ರೂ 32 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ, ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ವರದಿ
ವಿಶ್ವವಾಣಿ 1-9-2019 , ಪುಟ 5

ನೆರೆಯಿಂದ ರೂ 32 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ, ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ವರದಿ

ವಿಶ್ವವಾಣಿ 1-9-2019 , ಪುಟ 5

Leave a Reply