ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಸಂಕಷ್ಟ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಿಎಂ
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 4-9-2019 , ಪುಟ 6

ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಸಂಕಷ್ಟ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಿಎಂ

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 4-9-2019 , ಪುಟ 6

Leave a Reply