ನಾಯಕತ್ವ ಗೊಂದಲವಿಲ್ಲ, 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಎಸ್ ವೈ ಸಿಎಂ ಖಚಿತ
ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 29-5-2017 , ಪುಟ 4

ನಾಯಕತ್ವ ಗೊಂದಲವಿಲ್ಲ, 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಎಸ್ ವೈ ಸಿಎಂ ಖಚಿತ

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 29-5-2017 , ಪುಟ 4

Leave a Reply