ನಾಯಕ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಶೇ. 7.5 ಮೀಸಲು: ಬಿಎಸ್ ವೈ
ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 18-10-2017 , ಪುಟ 5

ನಾಯಕ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಶೇ. 7.5 ಮೀಸಲು: ಬಿಎಸ್ ವೈ

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 18-10-2017 , ಪುಟ 5

Leave a Reply