ನಾಯಕರ ಸಮರ್ಪಕ ಪ್ರಚಾರದ ಕೊರತೆಯೇ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪುಟ 12

ನಾಯಕರ ಸಮರ್ಪಕ ಪ್ರಚಾರದ ಕೊರತೆಯೇ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ  ಪುಟ 12
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪುಟ 12

Leave a Reply