‘ನಾನು ಸಿಎಂ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಗೆಲ್ಬೇಕು’
ಉದಯವಾಣಿ 21-12-2016 , ಪುಟ 2 2

‘ನಾನು ಸಿಎಂ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಗೆಲ್ಬೇಕು’

ಉದಯವಾಣಿ 21-12-2016 , ಪುಟ 2 2
ಉದಯವಾಣಿ 21-12-2016 , ಪುಟ 2 2

Leave a Reply